Zkušenosti muzikoterapeutky s dětmi do tří let v dětském centru
Publikováno: Šramlová, L. Zkušenosti muzikoterapeutky s dětmi do tří let v dětském centru, časopis Arteterapie, 2009, č. 17


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klíčová slova
Muzikoterapie, dítě raného věku, individuální a skupinová muzikoterapie, receptivní a aktivní techniky muzikoterapie, hudební elementy, emoční inteligence, důvěra a vztah, dialog, hudební komunikace.


„Hlas, kterým matka láskyplně sytí své dítě, je pro jeho vývoj stejně důležitý jako její mléko.“
Alfred Tomatis, lékař

V našem Dětském centru s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií při Thomayerově nemocnici v Praze Krči (dále jen DC) poskytujeme péči těm nejmenším dětem od narození zpravidla do tří let, dětem s postižením potom až do šesti let věku. Protože chceme, aby spolu mohli vyrůstat sourozenci, mohou u nás zůstávat i děti starší, dokud se jejich situace nevyřeší.
            Děti, o které se staráme, nemohou být z nejrůznějších důvodů doma se svými rodiči. Jejich rodiče se o ně buď nemohou, neumí nebo nechtějí starat. V naší péči jsou proto např. děti s různým typem postižení, děti nedonošené, děti týrané nebo zanedbávané, děti drogově závislých rodičů nebo rodičů aktuálně v situaci bytové nouze atd.
            Doba raného věku (od narození do tří let) je velmi citlivým obdobím, kdy po nejranějších zkušenostech z prenatálního života děti získávají první základní informace o našem světě a také se učí základním dovednostem, jak v tomto světě žít. Musí se naučit chodit, mluvit, hrát si, přijímat i dávat, spolupracovat i prosadit sami sebe.
            To nejdůležitější, aby se jejich osobnost mohla zdravě rozvíjet, je ale získání základního pocitu bezpečí, důvěry a jistoty. Děti potřebují, aby je okolní svět ubezpečil o tom, že jsou přijímány a milovány a že mohou mít ke světu a jeho lidem základní důvěru (podle E. Ericsona, in Langmeier, Krejčířová, s. 229). Aby získaly tuto tolik potřebnou primární důvěru a schopnost vytvářet si citové vztahy k druhým lidem, potřebují individuální citlivý přístup.
    
„Jemnocitná duše je oslovována barvami, ještě jemnocitnější zvukem.“
Hazrat Inayat Khan, hudebník a učitel

Děti v péči našeho centra často prožily různé traumatické zkušenosti již ve svém raném věku. Oddělení a separace od rodičovské osoby je pro ně většinou nezbytným ochranným opatřením. Zároveň je také jedním z dalších bolestivých prožitků v duši dítěte.
            Pracovníci dětského centra se snaží věnovat svěřeným dětem maximální možnou péči a pozornost. To je umožněno transformací prostorů DC na tzv. rodinky, kde se několik stále stejných sester stará o malou skupinku dětí. Nezřídka lze vidět, jak děti v jejich péči rozkvetou a jejich vývoj se začne ubírat rychle kupředu, děti začnou být usměvavější, spokojenější.
            Součástí týmu komplexní péče o tyto děti v Dětském centru jsou vedle sester, lékařů a fyzioterapeutů také muzikoterapeuti, kteří za dětmi pravidelně docházejí, obvykle jednou týdně. Projekt muzikoterapie v DC probíhá již pátým rokem. V současné době se počet terapeutů ustálil na šesti pracovnících, kteří poskytují svou péči na všech sedmi odděleních DC. Muzikoterapie je tak pravidelně nabízena co největšímu počtu dětí. Specifickou skupinou dětí s indikací pro muzikoterapii jsou děti s různým typem a hloubkou postižení a děti se syndromem CAN.

„Vznešenost umění se projevuje snad nejvíce v hudbě, protože hudba nepotřebuje žádnou materii. Je pouze formou a obsahem zobrazujícím a zušlechťujícím vše, co chce vyjádřit.“
J. W. Goethe

Hudba působí léčivě v mnoha směrech. Celkově harmonizuje organismus dítěte a jeho psychický stav, uvolňuje napětí a pozitivně doplňuje emoční potřeby dětí. Zvyšuje psychickou a tím i tělesnou odolnost dětského organismu a může léčebně ovlivnit průběh řady psychických i fyzických onemocnění (in Procházka).
           
            Muzikoterapeuti obohacují prostředí dítěte o podněty živé hudby. Živá hudba narozdíl od elektronických nebo z nahrávek pouštěných tónů obsahuje velké množství přirozených, různě vysokých frekvencí, tzv. alikvótů, neboť vzniká chvěním přírodních materiálů jako je dřevo, kov, kůže, hlasivky atd. (in Krček, s. 71). Alikvóty  významně saturují a harmonizují nervovou soustavu a mají pozitivní dopad na jednotlivé orgánové soustavy i psychiku člověka (in Goldman, s. 141). Navíc můžeme vytvořit velkou paletu zvukových barev, tempa a dynamiky, protože je tvoříme naživo, právě teď, jako most mezi lidmi, jako dílo okamžiku mezi hráčem a naslouchajícím, jako vztah mezi duší dítěte a dospělého.
            Živá hudba dětem nabízí také bohatou paletu podnětů k vnímání. Děti mohou naslouchat jednotlivým nástrojům a zpěvu, vnímat jejich měnící se zvukové, hmatové i zrakové kvality, objevují celý svět zvuků společně s terapeutem (viz. receptivní techniky muzikoterapie). Také se mohou na hudbě podílet nebo zvuky samy vytvářet, hrát si s nimi, experimentovat, tvořit podle vlastní fantazie nebo spolupracovat na malém hudebním díle společně s terapeutem (viz. aktivní techniky muzikoterapie). Proto je muzikoterapie také dobrou prevencí smyslové, kognitivní a citové deprivace.
            Při muzikoterapeutickém setkání vzniká bohatá nabídka pozitivních emocí jako je uvolnění, radost, klidné soustředění, humor atd. Tyto pozitivně vnímané emoce podporují dětskou důvěru k terapeutovi a rozvíjejí jejich vzájemný vztah. Muzikoterapeut podporuje dítě, aby se v hudebním dialogu učilo orientovat ve svých vlastních pocitech i v pocitech druhého člověka, aby se učilo hudebně vyjadřovat i nehudební věci, situace nebo prožitky. Tím se rozvíjí důležitý prvek dětské osobnosti, kterým je emoční inteligence dítěte.
            Specifickou roli plní muzikoterapie u dětí týraných, zanedbávaných a tam, kde vlivem určitých okolností již došlo k citové deprivaci a stagnaci psychomotorického vývoje. Různé hudební nástroje dětem umožňují experimentovat se zvuky, zkoumat je a vyjadřovat symbolicky zvukem vše, co ve své dětské duši prožívají. Je-li mezi dítětem a terapeutem důvěrný vztah, může dítě ve společném hraní vyjádřit i negativní nebo slovy těžko popsatelné pocity – radost nebo smutek, agresi a vztek nebo naopak apatii apod. Hudební nástroje nabízejí možnost, jak vyjádřit jakékoliv niterné emoce přijatelnou formou. Terapeut nechá dítě, aby bylo samo sebou, aby projevilo, co potřebuje projevit. Tím, že terapeut emoce dítěte a jejich zvuková vyjádření akceptuje a přijme je jako skutečná sdělení, otevírá tím prostor ke společné hře a hudební komunikaci s dítětem. V bezpečném prostoru společné hry pak s dítětem rozehrává hudební dialog, který může být i velmi bouřlivý nebo naopak spíše apatický, odbíhavý k jiným tématům apod. Společnou hudební komunikací se mohou rozvolňovat a postupně odstraňovat emoční blokády, které vznikly jako následek psychického traumatu dítěte. Dítě se tak učí být s druhým, projevit své niterné prožitky i svou jedinečnost. V individuálním setkání s terapeutem může dítě zpracovávat i takové pocity, které není možné jinak zažít nebo projevit v kolektivu, např. radost z intimní blízkosti druhého, klid a ticho jako součást potřeby útočiště a bezpečí, vztek a pocit neštěstí nebo dokonce bolesti, pocit opory v druhém člověku, pocit vlastní síly a důležitosti atd.
            Speciální pedagožka DC, Mgr. Erika Faltysová, vyjádřila svou zkušenost s muzikoterapií takto: „Konkrétní dopad muzikoterapie se u každého dítěte, které jsem měla minulý rok možnost sledovat, projevil jinak. Opožděné vývojové schopnosti a dovednosti se začaly posilovat, ty neporušené se stávaly zřetelnější a rozvinutější. Osobnost dětí se celkově stávala čitelnější a otevřenější.“

Podle našich zkušeností muzikoterapie rozvíjí nejen emoční život dětí, ale podle zvolených cílů a cíleně zaměřené práce muzikoterapeuta může mít také pozitivní vliv na jednotlivé schopnosti a dovednosti dítěte:
1.  rozvíjí jeho smyslové vnímání a jemnější diferenciaci (stimuluje rozvoj sluchu a zvláště hudebního sluchu, stimuluje hmat, zrak i smyslově-pohybovou koordinaci),
2.  rozvíjí pohybové dovednosti (hrubou i jemnou motoriku, koordinaci pohybů),
3.  posiluje rozvoj nonverbální i verbální komunikace, stimuluje rozvoj receptivní i expresivní složky řeči (stimuluje vokalizaci, schopnost sebevyjádření i naslouchání, empatické sdílení pozornosti),
4.  podporuje a rozvíjí samostatnost a možnost vlastní volby dítěte,
5.  podporuje rozvoj aktivity a kreativity, stimuluje zájem a zvídavost, experimentování,
6.  podporuje rozvoj pozornosti a schopnosti soustředění,
7.  rozvíjí rozumovou složku dětské osobnosti,
8.  rozvíjí vnímání sebe i druhých,
9.  rozvíjí případné hudební nadání a talent dítěte a jeho lásku k hudbě, pokládá základy jeho vztahu k umění a duchovním hodnotám obecně.

V muzikoterapii je hudba prostředkem, jak můžeme léčebně působit na celou dětskou osobnost i jak můžeme cíleně rozvíjet jednotlivé specifické schopnosti a dovednosti dítěte. Klíčovou úlohu zde má promýšlení a stanovování dlouhodobých a krátkodobých cílů v muzikoterapeutické práci s dítětem. K jejich dosahování primárně působíme v hudební oblasti, sekundárně se pak tyto vlivy přenášejí a působí jako hybná síla v celkovém psychomotorickém vývoji dětské osobnosti.

„Důležitým principem v práci muzikoterapeuta v DC je prvek tady a teď. Tedy setkání s dítětem, kdy jde právě o bezprostřední kontakt, interakci. Dítě poznává druhého člověka jako svého partnera. Společná setkání probíhají na takové úrovni, kde si ti dva mohou rozumět, kde si dítě může zvolit způsob i tempo komunikace a kontaktu. Dítě se tak stává aktivním účastníkem setkání, poznává moc svého výrazu a hlasu, své existence, poznává své kompetence. A ještě jednu velmi důležitou věc: „Jsem pro tento svět a pro lidi v něm důležité“. Tento prvek považuji za základní věc, kterou každý člověk ( i muzikoterapeut) může dítěti (a tím spíš dítěti, které z různých důvodů pobývá v ústavní péči mimo domov) darovat. Dítě tak začíná aktivně zasahovat do světa, svět i lidi jsou pro něj důležití.“
Erika Faltysová, speciální pedagog

Dalším principem muzikoterapeutické práce u dětí v raném věku je právě důraz na vztah. Zejména u nejmenších dětí je kladen velký důraz na citlivý, specifický a individuální přístup. Osobnost terapeuta musí být zvláště vybavená schopností citlivě vnímat druhého a naslouchat mu, být empatický, citově vřelý a otevřený.

Muzikoterapeut při muzikoterapii využívá všech jemu dostupných hudebních prvků – elementů, kterými jsou zvuk, tón – jeho výška a barva, melodie, rytmus, harmonie, trvání, dynamika a struktura (in Schwartz s. 6-7), zpěv, pohyb a ticho. V průběhu setkání muzikoterapeut tyto prvky vhodně střídá a kombinuje. Podle míry a zaměření vlastní aktivní účasti dítěte potom mluvíme o receptivních nebo aktivních technikách muzikoterapie. Při receptivních technikách nabízíme dítěti situaci, kdy může vnímat slyšené, naslouchat zvukům a procítit jejich vibrace. To může mít velice hluboký efekt na dítě i v případě, že se nám zdá, že se zdánlivě nic neděje a dítě zdánlivě nereaguje. Receptivní techniky často zasahují do podvědomé úrovně a mohou se dítěte dotýkat velmi hluboko, třebaže nemusím přesně vědět, jak k tomu dochází (in Alvin, Warwick, s. 4-6). Při aktivních technikách přecházíme od naslouchání k vytváření zvuků, kdy dítě může být více aktivní, vyjadřuje svobodně samo sebe, své nápady, pocity, potřeby, vstupuje aktivně do kontaktu s nástroji nebo s dalšími účastníky setkání.

S dětmi se pracuje převážně individuálně, aby dítě mohlo mít terapeutovu osobnost „jen pro sebe“ a dostávalo tak více příležitostí rozvíjet zdravý vzor pro výhradní vztah jednoho člověka k druhému člověku. V některých případech se velmi osvědčuje muzikoterapie s menší skupinkou dětí, kdy se děti mohou vzájemně motivovat k aktivitě a ke společné hře.

Ukázka z praxe č. 1:
Chlapeček Péťa byl velmi milé, jemné, klidné, možná trochu smutné děťátko, umístěné do DC se syndromem CAN. Dostala jsem jej do péče, když mu bylo asi 9 měsíců. Velmi rád zkoušel hrát na různé nástroje, experimentoval s bubínkem, hrál na metalofon a zajímaly ho různé zvuky. Společně jsme hráli, chrastili a pohybovali se do rytmu, zpívali a broukali, přitom jsme běhali, houpali se, smáli se a mazlili.
            Když povyrostl do věku asi 1,5 roku, začaly ho mnohem více než nástroje zajímat auta a stavebnice. Při společném setkávání jsem se snažila Péťu motivovat ke společné hře nebo zpívání, ale marně. Bavilo ho to asi 3 minuty a potom už jen běhal po místnosti a vytahoval různé hračky. Zpočátku jsem si nevěděla rady, proč už ho hra nezajímá, a co mám dělat já, jestli je lepší ho nechat a hrát si s ním nebo jej přeci jenom nějak jemně přesvědčit, aby si hrál on se mnou…?
            Nakonec jsme našli nový způsob. Péťa si oblíbil malování pastelkami a fixy, a tak zatímco mi seděl na klíně u stolu a povídali jsme si, co maluje, zpívala jsem mu písničky, které hudebně dokreslovaly to, co maloval nebo jaké použil barvy. Později akceptoval i to, že jsme po chvíli papír vyměnili za malé elektrické piánko, kde mohl hrát sám nebo spolu se mnou. Piánko ho velmi zajímalo, mohl tam mačkat různá tlačítka, střídali jsme se ve hře na klávesy, zpívali u toho písničky.
            Když jsem za ním jednou přišla, byl zrovna se svou dobrovolnicí venku. Hráli jsme si tedy s nástroji ve skupince dětí z Péťovy rodinky. Když se Péťa vrátil z venku, sedl si s dobrovolnicí k nám a díval se na nás, jak si hrajeme. Díky nadšení dobrovolnice se oba také zapojili do zpěvu a hry na dřívka. Péťa trošku pookřál, i když se stále díval mírně nedůvěřivě, vždyť jsme se takhle ještě nikdy nepotkali. Nakonec se stejná situace neplánovaně opakovala ještě asi dvakrát. Péťa si nakonec, ve věku asi 3,5 let, hraní ve skupince velmi oblíbil, protože si s kamarádem Míšou a Pavlíkem mohli v jeho průběhu vyměňovat různé nástroje a různé role, pozorovat jeden druhého, co dělají, napodobovat se, hádat se, smát se.
            V této skupině dětí jsme našli nový rozměr naší práce, novou dynamiku a novou motivaci pro společnou hru, vymýšleli jsme nová hudební i dramatická aranžmá pro naše hraní a písničky. Péťa přestal odbíhat za jinými hračkami a pobíhat okolo. Buď se aktivně účastnil společné hry nebo se zaujetím pozoroval ostatní, co dělají. Někdy spolu i vymýšleli různé další nápady pro další hru.
            Já jsem pochopila, že naše hra mezi čtyřma očima už Péťovi nestačila, za tu dobu vyrostl z individuální práce a dozrál pro práci skupinovou.
            V práci muzikoterapeuta se nutně odrážejí vývojové fáze dítěte, které je třeba zohlednit. Základní emoční potřeba jistoty a bezpečí prvního roku ustupuje potřebě stále větší autonomie, mazlení a blízký kontakt se stále více střídají s potřebou samostatného pohybu a prokázání vlastních kompetencí, jednoduché prohlížení a rozkládání věcí ustupuje potřebě složitější manipulace a skládání, místo zvuků, broukání a prvních slov nastupuje masivní rozvoj řeči atd. S Péťou jsem se naučila nechat se dítětem vést a přizpůsobit jeho potřebám svou nabídku, způsob hudební hry a komunikace. (Jména všech dětí změněna.)

„Schopnost hudby integrovat a léčit je zázračná. Hudba může být nejefektivnější nechemickou medicínou.“
podle Olivera Sachse, lékař

Když provádíme skupinovou muzikoterapii, osvědčila se nám také spolupráce dvou terapeutů nebo spolupráce terapeuta a dalšího dospělého pracovníka (sestry, dobrovolníka, fyzioterapeuta, dítěti již známého studenta na praxi apod.).

Ukázka z praxe č. 2:
Anežka byla velmi milá, usměvavá holčička. Měla těžké kombinované postižení: spastické ochrnutí celého těla jako následek úrazu CNS jí dovolovalo udělat pouze mírné pohyby hlavou a rukama, její nožičky byly bezvládné, částečně se spastickým napětím a částečně s hypotonickým svalstvem, s postupnou luxací kyčelních kloubů atd. Její zraková vada byla též centrálního původu, takže někdy na některé zrakové podněty reagovala, ale většinu času reakce na zrakové podněty nebyla zřejmá vůbec. Anežka byla ale velmi milá, dovedla se krásně usmívat a dát jasně najevo, co se jí líbí a co se jí nelíbí. Usmívala se na celé kolo, někdy se tvářila spíše neutrálně či vážně anebo se stočila do strany, odvrátila hlavičku od podnětů a člověka, s nešťastným výrazem vyplázla jazyk nebo přímo nahlas plakala. Na kontakt s druhým člověkem reagovala většinou krásným úsměvem, svým pláčem si dokázala někoho přivolat. Anežka byla šťastná, když se jí někdo věnoval, když byl s ní, když ji choval, hladil, masíroval, dotýkal se jí nebo jí aspoň povídal.
            Anežka byla v péči lékařů, fyzioterapeuta a sester na oddělení. Začala jsem za ní docházet, když jí bylo asi 10 měsíců, a v muzikoterapeutické péči potom byla více než 3 roky. Individuálně jsem pracovala na celkové podpoře jejího vývoje, kombinovala jsem muzikoterapeutické techniky se speciálně pedagogickými postupy, zejména s bazální stimulací. Takto jsme se pravidelně jednou za týden setkávaly přes dva roky. Když byly Anežce asi 3 roky, začaly jsme využívat toho, že na totéž oddělení dochází jednou týdně jiná muzikoterapeutka. Vzali jsme tedy Anežku do širší skupinky dětí.
            Anežka vždy ležela ve zvýšené poloze na mém klíně a opírala se o mé tělo jako o oporu. Druhá terapeutka si hrála s dětmi. Dělali například pejsky a kočičky a jiná zvířátka. Vesele lezli po zemi a štěkali, mňoukali nebo skákali jako žáby. Anežka je pozorně poslouchala a usmívala se. Potom zpívali písničky a hráli na nástroje a malá Pavlínka přišla k Anežce a začala ji hladit, dala jí pusinku a zase odběhla hrát. Anežka byla šťastná a nadšená z kontaktu, usmívala se na celé kolo. Za chvíli k ní Pavlínka přišla zase, zatímco ostatní děti zpívaly a tančily s terapeutkou. Zase Anežku pohladila, dala jí pusinku a potřásla jí rukou na pozdrav. Anežka znovu reagovala velmi radostně.
            Při dalších setkáních se již stalo téměř pravidlem, že s ostatními dětmi bude i Anežka. Děti ji nyní vítaly již na chodbě, volaly na ni jménem a radovaly se, že s nimi Anežka zase bude u hraní. Velkou radost z toho měla i Anežka, protože mohla být s ostatními dětmi a být součástí jejich hry. Její přítomnost děti vnímaly pozitivně, všechny ji chtěli osobně uvítat, chodily se s ní v průběhu sezení pozdravit, potřást jí ručičkou, starat se o ni, hrát si s ní. Společně jsme přitom všichni zpívali písničky a Anežka bedlivě naslouchala, někdy do nich s mou pomocí hrála na vybrané nástroje. Úplně nejraději ze všech činností měla tleskání. Při společných hudebních aktivitách se mohla projevit alespoň částečně jako jiné zdravé děti a sdílet s druhými jejich činnost a prožitky.
            Z takovéto spolupráce jsme měli radost i my dospělí. Zvolené situace a činnosti poskytovaly prostor pro setkávání zdravých dětí s postiženými, umožňovaly všem zažívat cenný pocit plnohodnotnosti své existence. Muzikoterapie zde vytvořila prostor pro přirozenou integraci, všechny děti mohly zažívat radost ze setkávání a společné smysluplné činnosti, z pozitivních emocí péče a lásky.

„Mnoho lidí dnes hledá způsoby, jak ozdravit nejen přírodu vnější, ale i vnitřní krajinu duše. Slova nás přitom matou. Existuje ovšem řeč beze slov. Je jako tajemství, které se otevírá a umí obohatit komunikaci a prožitky. Je to hudba, která nám dovoluje slyšet, co se děje v duši druhého a v našem srdci, a rozumí…“
                                                                                            Zdeněk Šimanovský, psycholog a muzikoterapeut

Co ještě na závěr dodat? Děti dělají mnohé pokroky. Díky vývojovému zrání a péči mnoha laskavých pracovníků DC se děti rozvíjí v celém spektru své osobnosti, a to často tak, jak by nemohly ani ve svých původních domácích podmínkách. Zkušenosti s muzikoterapií u dětí v raném věku nám ukazují, že hudba, společné hudební aktivity a citlivý přístup poskytují nejmenším dětem podporu pro jejich celkový rozvoj. Tím spíše, když počátek života těchto dětí byl ztížen mnoha negativními zkušenostmi, se muzikoterapie stává velkým přínosem. Děti jsou celkově klidnější a lépe emočně naladěné, zažívají psychomotorický skok ve svém vývoji. I pracovníci centra mnohem více zpívají dětem i sami sobě.

Mgr. Lenka Šramlová, speciální pedagog a muzikoterapeut Dětského centra v Krči

Napsáno s podporou grantu Univerzity Karlovy č. 252601.Anotace
Součástí komplexní péče Dětského centra o děti raného věku je pravidelná muzikoterapeutická péče, kterou v současné době zajišťuje šest muzikoterapeutů. Muzikoterapie pomáhá malým dětem harmonizovat jejich organismus a emoce, pomáhá jim vypořádat se se svou situací, posiluje jejich fyzickou i psychickou odolnost, pomáhá naplňovat jejich emoční potřebu bazálního bezpečí a jistoty, prohlubuje jejich komunikační a prosociální dovednosti. S dětmi se pracuje různými muzikoterapeutickými technikami a to individuálně i ve skupině. Důležitý je prožitek „tady a teď“ a důraz na „vztah“ dítěte a terapeuta. Klíčovou úlohu v muzikoterapeutické práci má stanovení cílů. Za několik let své existence se Projekt Muzikoterapie v DC ukázal jako velmi přínosný prostředek, který děti provází v jejich obtížné životní situaci, přináší jim radost, uvolnění a nové příležitosti pro další  rozvoj.

Summary
Regular music therapeutic care is a part of complex care offered in Children´s centre for children of early age and is currently covered by six music therapists. Music therapy helps little children to harmonize their organisms and emotions, it helps them to cope with their personal situation, it strenghtens their physical and mental forces, it helps to fullfil their emotional needs of basic security, deepens their skills in communication and pro-social abilities. The music therapeutic work with children is done by wide variety of techniques, in individual or group setting. The experience of „here and now“ nad accent on „relationship“ between the child and the music therapist is of biggest importance. Setting the aims of music therapeutic work plays the key role. After few years of its existence the Project of Music Therapy in Children´s centre proved to be a very helpful tool in supporting and guiding our little children in their difficult life situation. It brings them joy, relaxation and new opportunities for the next developmental steps.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdroje:

Alvin, J., Warwick A.: Music Therapy for the Autistic Child. Oxford University Press, New York 1991.
Goldman, J.: Healing Sounds. The power of harmonics. Healing Art Press, Vermont 2002.
Khan, H. I.: The Mysticism of Sound and Music. Shambhala, Boston and London 1996.
Krček, J.: Musica Humana. Úvod do muzikoterapie, která vychází z anthroposofie Rudolfa Steinera. Fabula,   Hranice 2008.
Langmeier, J., Krejčířová, D.: Vývojová psychologie. Grada, Praha 1998.
Procházka, T.: Působení hudby na lidský organismus. Materiál ke kurzu Celostní muzikoterapie, Tloskov 2008.
Schwartz, E.: Music, Therapy, and Early Childhood: A Developmental Approach. Barcelona Publishers, Gilsum 2008.